Powered By Bing

Hsi-Che Liu

Supplemental Data

Gene Expression Profiling of Pediatric Acute Myelogenous Leukemia.
Mary E. Ross, Rami Mahfouz, Mihaela Onciu, Hsi-Che Liu, Xiadong Zhou, Guangchun Song, Shelia A. Shurtleff, Stanley Pounds, Cheng Cheng, Jing Ma, Raul C. Riberiro, Jeffrey E. Rubnitz, Kevin Girtman, W. Kent Williams, Susana C. Raimondi, Der-Chemg Liang, Lee-Yung Shih, Ching-Hon Pui & James R. Downing
Blood 2004 Dec 1;104(12):3679-87.

Classification of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia by Gene Expression Profile.
Mary E. Ross, Xiaodong Zhou, Guangchun Song, Sheila A. Shurtleff, Kevin Girtman, W. Kent Williams, Hsi-Che Liu, Rami Mahfouz, Susana C. Raimondi, Noel Lenny, Anami Patel, and James R. Downing.
Blood 2003 Oct 15;102(8):2951-9.